წესები და პირობები

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ მომსახურების წესებსა და პირობებს, რომელსაც გთავაზობთ შპს „აფვეი” (შემდგომში UPWAY.GE) სხვადასხვა სპორტულ და საგანმანათლებლო კურსებზე / მასტერკლასებზე / ღონისძიებებზე ადგილის შესაძენად. UPWAY.GE-ზე კურსები განთავსებულია სარეალიზაციოდ კურსის ორგანიზატორის თანხმობის მიხედვით ან საინფორმაციო მიზნით, რომელიც არ საჭიროებს კურსის ორგანიოზატორის თანხმობას და ინფორმაცია მიღებულია ორგანიზატორის მიერ განთავსებული წყაროებიდან.

ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას და კურსებზე ადგილის შეძენის წინ თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე მომსახურების პირობებსა და წესებს. UPWAY.GE უფლებას იტოვებს, ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილებები მომსახურების პირობებში, რაც ავტომატურად განთავსდება კომპანიის ვებ გვერდზე. მოგმართავთ, რათა რეგისტრაციის გავლისას და კურსის შეძენის წინ ყურადღებით გაეცნოთ შემოთავაზებულ მომსახურების პირობებს.

გაითვალისწინეთ, რომ ქვემოთ მოცემული წესები და პირობები შეიძლება იქნას განახლებული ნებისმიერ დროს ტექნიკური ცვლილების საფუძველზე. ჩამოთვლილი წესები და პირობები ვრცელდება მხოლოდ შპს აფვეის მიერ რეალიზირებულ კურსებზე.

UPWAY.GE კურსის სარეალიზაციოდ განთავსების წინ, შპს „აფვეი”-სა და ორგანიზატორს შორის ფორმდება მომსახურების ხელშეკრულება/კონტრაქტი, რომელიც აცხადებს თანხმობას UPWAY.GE  -ს მიერ შეთავაზებულ სერვისზე.

შპს აფვეი არის კომპანია, რომელიც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მსურველს/მომხმარებელს 24 საათის განმავლობაში, ნებისმიერ დროს, საიტის მეშვეობით შეიძინოს სხვადასხვა ორგანიზატორის მიერ დაგეგმილი საგანმანათლებლო თუ სპორტული კურსები.

ორგანიზატორი არის ფიზიკური პირი ან კომპანია, რომელიც სურვილისამებრ იყენებს შპს აფვეის სერვისს (ვებ-საიტს) კურსებზე თუ სპორტულ წრეებზე ადგილების სარეალიზაციოდ.

მომხმარებელი არის ფიზიკური პირი, რომელიც ახორციელებს ორგანიზატორის მიერ დაგეგმილი კურსების შეძენას, განიხილავს შეთავაზებით სარგებლობას ან სარგებლობს შეთავაზებით ვებ-გვერდის მეშვეობით. მომხმარებელი ვალდებულია ყურადღებით გაეცნოს საიტის წესებსა და პირობებს კურსების შეძენის წინ, რომელიც იმოქმედებს შეძენის დასრულების შემდეგაც.

განსაკუთრებული პირობები

იმისათვის, რომ ისარგებლოთ UPWAY.GE ვებ-გვერდით მომხმარებლის ასაკი უნდა შეადგენდეს ან აღემატებოდეს 18 წელს ან მას უნდა გააჩნდეს კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა. მომხმარებელი პასუხისმგებელია ნებისმიერ ქმედებაზე, რაც განხორციელდება ვებ-გვერდზე მომხმარებლის სახელით. მომხმარებელი თავად აგებს პასუხს საკუთარი სარეგისტრაციო მონაცემების უსაფრთხოდ შენახვაზე, ასევე მის მიერ ვებ-გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაზე.

მონაცემთა დამუშავება

UPWAY.GE ახორციელებს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას იმ ფარგლებში, რაც აუცილებელია მომხმარებლისათვის მომსახურების გასაწევად. ამასთან მომხმარებლის მიერ შეთავაზების გამოყენება (შეძენა ან შეძენის მცდელობა) წარმოადგენს მის დამატებით თანხმობას პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. UPWAY.GE უფლებას იტოვებს დაამუშაოს მომხმარებლის მონაცემები პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის კანონით დასაშვებ ფარგლებში, ხოლო მომხმარებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მის შესახებ მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის გამოყენების შეწყვეტა. UPWAY.GE უფლებას იტოვებს, ხოლო მომხმარებელი თანახმაა, გადაეცეს მისი პერსონალური მონაცემები კურსების ორგანიზატორს მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევის მიზნით. საჭიროების შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს ანგარიშის გაუქმება და მონაცემების წაშლა თავისი პროფილის გვერდიდან.

უარი გარანტიებზე

UPWAY.GE პასუხს არ აგებს მესამე პირების (მათ შორის ორგანიზატორის) მოქმედებაზე, მათ ვებ-გვერდებზე განთავსებულ ინფორმაციაზე იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მესამე პირების ვებ-გვერდზე განთავსებულია ბმული, რომლითაც ხორციელდება UPWAY.GE -ის ვებ-გვერდზე გადასვლა.

UPWAY.GE არ იძლევა ვებ-გვერდის უწყვეტად ფუნქციონირების გარანტიას, შესაბამისად იგი პასუხს არ/ვერ აგებს თუ დროის გარკვეულ მონაკვეთში ვებ-გვერდი ან მისი რომელიმე სერვისი გახდა მთლიანად ან ნაწილობრივ მიუწვდომელი, დაფიქსირდა ტექნიკური ხარვეზი და სხვა.

UPWAY.GE პასუხს არ აგებს ქსელების, სისტემების, სერვერების, პროვაიდერების, მოწყობილობების, სერვისების ტექნიკურ ან პროგრამულ გაუმართაობაზე, გადამცემი ხაზების ხარვეზებზე; შეწყვეტაზე ან დაყოვნებაზე მონაცემთა დამუშავების / გადაცემის პროცესში; მომხმარებლის მასალების განადგურებაზე, მოპარვაზე, არასანქცირებულ წვდომაზე.

UPWAY.GE პასუხს არ აგებს მომხმარებლის ან სხვა პირის მოწყობილობის (კომპიუტერი, პლანშეტი, მობილური და სხვა) დაზიანების შემთხვევებზე, თუ აღნიშნული გამოწვეული იქნა მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდიდან ან ვებ-გვერდზე განთავსებული ბმულის/კავშირის გამოყენებით, ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციის ან / და პროგრამის ჩამოტვირთვის გამო.

UPWAY.GE იტოვებს უფლებას უარყოს ან გააუქმოს მომხმარებლის მოთხოვნები/ტრანზაქციები, რომლებთანაც კომპანიას გააჩნია სამართლებრივი დავა; რომელმაც ადრე უკვე დაარღვია კომპანიის წესები და პირობები; რომელიც ეჭვმიტანილია რაიმე სახის თაღლითობაში, მათ შორის პლასტიკური ბარათების გადახდებთან დაკავშირებულ თაღლითობაში; რომლებიც განახორციელებენ პლასტიკური ბარათების ყალბ ან არასრულ საინდეტიფიკაციო მონაცემთა გამოყენებას და სხვა.

საიტზე რეგისტრაცია არის უფასო. სასტიკად აკრძალულია რესგიტრაციისას არასწორი, გამოგონილი პირადი ინფორმაციის გამოყენება. ამ შემთხვევაში კომპანია იხსნის პასუხისმგებლობას შეძენილი ბილეთების ნამდვილ ადრესატთან გაგზავნაზე. მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია არის კონფიდენციალური და არ არის საჯარო. რეგისტრაციის მეშვეობით მომხმარებელს შეუძლია მოიძიოს ნებისმიერი ინფორმაცია მისი ანგარიშის მიხედვით:

  • – შეამოწმოს მის მიერ განხორციელებული გადახდების სტატუსი
  • – გადაამოწმოს მის მიერ შეძენილი კურსების ისტორია
  • – სურვილის შემთხვევაში გამოცვალოს პაროლი
  • – სურვილის შემთხვევაში გამოცვალოს პაროლი
  • – ისარგებლოს ნებისმიერი ახალი ფუნქციით, რომელსაც ჩვენი საიტი პერიოდულად შესთავაზებს ჩვენს აქტიურ მომხმარებლებს.

UPWAY.GE -ს არ მიუწვდება ხელი მომხმარებლის მიერ საიტზე გამოყენებული ბარათების დეტალებზე (ბარათის ნომერი, ბარათის მოქმედების ვადა, ბარათის უსაფრთხოების კოდი და სხვა).

კურსის გაუქმება, გადადება, ცვლილება

UPWAY.GE წარმოადგენს მხოლოდ შუამავალს, რომელიც კურსების ორგანიზატორის დავალებით ახდენს კურსზე ადგილების რეალიზაციას. შესაბამისადUPWAY.GE პასუხს არ აგებს კურსის გაუქმების, გადადების, ცვლილების (კურსის ჩატარების ადგილის, პროგრამისა და სხვა) შემთხვევაში. მომხმარებელს მოთხოვნის უფლება წარმოეშვება კურსის ორგანიზატორის მიმართ. მიუხედავად ამისა UPWAY.GE შეეცდება დახმარება გაუწიოს მომხმარებელს კურსის ორგანიზატორთან დაკავშირებასა და სხვადასხვა საკითხის მოგვარებაში.

იმ შემთხვევაში, თუ ორგანიზატორი ჩვენი კომპანიის საშუალებით დააბრუნებს გაუქმებული ან გადადებული კურსების თანხებს, მომხმარებელს უბრუნდება მხოლოდ ბილეთის საფასური მომსახურების საკომისიოს გამოკლებით, რადგან მომსახურეობის საკომიოები წარმოადგენს კურსის დეტალების მიწოდებისა და გენერირების ხარჯს, რომელ სერვისშიც მომხმარებელი იხდის საფასურს.

კურსის გაუქმების, გადადების ან სხვა ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში UPWAY.GE უფლებას იტოვებს მოახდინოს იმ მომხმარებლის ინფორმირება, რომელსაც შეძენილი აქვს კონკრეტულ კურსზე ადგილი. აღნიშნული წარმოადგენს ნებაყოფლობით მომსახურებას, რაც შეიძლება განხორციელდეს მოკლე ტექსტური შეტყობინების ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით UPWAY.GE -ისათვის ცნობილ მომხმარებლის მონაცემებზე ან უბრალოდ ინფორმაციის სახით განთავსდეს კომპანიის ვებ-გვერდზე www.upway.ge.

UPWAY.GE არის კურსების სადისტრიბუციო პლატფორმა, რომელიც არ იღებს მონაწილეობას და არ არის ჩართული მის მიერ გასაყიდი კურსის საორგანიზაციო საქმიანობაში. ასევე არ იძლევა გარანტიას კურსების გაყიდვა /ან არ გაყოდვასთან დაკავშირებით. ვებ-გვერდზე კურსების რეალიზაცია ხდება ორგანიზატორის სურვილისამებრ და მხოლოდ ის არის პასუხისმგებელი კურსების საორგანიზაციო საკითხებზე, როგორიცაა მაგალითად მაგრამ არ შემოიფარგლება:

  • – გასაყიდი ადგილების რაოდენობა
  • – მაქსიმალური ადგილების რაოდენობა, რაც დასაშვებია ერთი მომხმარებლის მიერ შეძენის შემთხვევაში;
  • – ასაკობრივი შეზღუდვა
  • – გასაყიდი კურსის ფასი; ფასდაკლებების პრომოკოდები და სხვა. 

ფასდაკლების პრომოკოდი

ფასდაკლების პრომოკოდი არის ერთჯერადი და უნიკალური. მისი გამოყენება შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველ მხოლოდ ერთ კონკრეტულ კურსზე რამდენიმე ან ერთი ადგილის შეძენისას. UPWAY.GE -ს მიერ გაცემული პრომოკოდის სტანდარტული ვადა კონკრეტული კოდის მიხედვით განისაზღვრება. პრომოკოდით შეძენილი კურსის დაბრუნების შემთხვევაში (იგულისხმება გაუქმებული კურსი ან მასტერკლასი) გამოყენებული პრომოკოდი აღდგენას არ ექვემდებარება.

თანხის დაბრუნება

UPWAY.GE  არც ერთ შემთხვევაში არ არის ვალდებული უკან დაუბრუნოს მომხმარებელს შეძენილი კურსის საფასური, ვინაიდან როგორც უკვე არაერთხელ აღინიშნა UPWAY.GE  წარმოადგენს მხოლოდ სადისტრიბუციო პლატფორმას და ამასთან მომხმარებელი წინამდებარე პირობებზე დათანხმებისას ინფორმირებულია UPWAY.GE  ფუნქციაზე და საშუამავლო როლზე ორგანიზატორსა და მომხმარებელს შორის. პრომოკოდით შეძენილი ბილეთების თანხის დაბრუნების შემთხვევაში (იგულისხმება გაუქმებული კურსი) გამოყენებული პრომოკოდი აღდგენას არ ექვემდებარება.

კურსი დაბრუნება

UPWAY.GE არ არის ვალდებული დაიბრუნოს გაყიდული კურს(ებ)ი.

მონაცემთა დაცვა

UPWAY.GE მიმართავს ყველა გონივრულ საშუალებას, რათა უზრუნველყოს მომხმარებლის მონაცემების დაცვა. UPWAY.GE პასუხს არ აგებს თუ მესამე პირთა მიერ განხორციელდა უკანონო წვდომა მომხმარებლის მონაცემებზე (მათ შორის, პერსონალური მონაცემები, საბანკო პლასტიკური ბარათის მონაცემები და სხვა).

მატერიალური პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

UPWAY.GE  -ის პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება იმ თანხით, რაც წარმოადგენს UPWAY.GE -ის ანაზღაურებას მომხმარებლის მიერ სადავო შემთხვევის ფარგლებში გადახდილი საფასურიდან, ყველა გადასახადის, მოსაკრებლისა და საკომისიოს გამოკლებით. მომხმარებლებისაგან კურსებთან დაკავშირებული პრეტენზია განიხილება კურსის დაწყებიდან მაქსიმუმ 2 კვირის ვადაში.

მოქმედი სამართალი

ურთიერთობები წესრიგდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. დავის განხილვა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ხორციელდება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ.

მასალების გამოყენების პირობები

UPWAY.GE -ის საიტზე განთავსებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ტექსტური, ფოტო და გრაფიკული გამოსახულება წარმოადგენს კომპანიის საკუთრებას და მისი გამოყენება ან დუბლირება UPWAY.GE -ის წერილობითი ნებართვის გარეშე აკრძალულია. აღნიშნული ქმედება გამოიწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

წესებსა და პირობებზე დათანხმებით თქვენ თანახმა ხართ მიიღოთ საინფორმაციო და სარეკლამო სახის მეილები თქვენს მითითებულ ელ.ფოსტაზე.

*კურსები რომლებიც არ იყიდება, ატარებს მხოლოდ საინფორმაციო მნიშვნელობას, კურსის პირობები აღებულია კურსის ორგანიზატორის მითითებული საინფორციო წყაროა.

upway.ge
Logo
რეგისტრაცია
პაროლის აღდგენა
Compare items
  • Total (0)
Compare
კალათა